หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
หน้าแรก ฝากประวัติ สมัครงาน   หางาน   งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

สำนักงาน ก.พ.


หางานสำนักงาน ก.พ.

สมัครงานสำนักงาน ก.พ.


งานสำนักงาน ก.พ.


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย)
๑.ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ สภาวะแวดล้อมด้านกากของเสียและสารอันตราย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ๒.ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านกากของเสียและสารอันตราย และการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย ๓.ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านกากของเสียและสารอันตราย ๔.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ๕.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ๖.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๗.ให้คำแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ ๘.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย และให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตรายแก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
อัตรา 2
เงินเดือน 12600-13860
กรมควบคุมมลพิษ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 5 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ)
๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานในการจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ ๒. จัดทำแผนจัดการและแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำและการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ๓. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำ นโยบาย แผนงาน มาตรการ และมลพิษทางน้ำ ๔. เสนอแนะมาตรการและให้ความเห็นทางวิชาการ แนวทางการควบคุม กำกับดูแลมลพิษ โดยใช้หลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ๕. ให้คำแนะนำ ปรึกษาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางน้ำ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ๖. ประสานการทำงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 4
เงินเดือน 12600 - 13860
กรมควบคุมมลพิษ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 5 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) การรวบรวม และศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (3) การจัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก (4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุฯ ในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน (5) การจำหน่ายพัสดุ เมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์แด่ทางราชการได้มากที่สุด (6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ (7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
อัตรา 1
เงินเดือน 10010
กรมส่งเสริมการส่งออก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ)
๑.ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการตรวจประเมินเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ๒.สนับสนุนและสร้างกลไกการแปลงแนวคิดของเทคโนโลยีการจัดการมลพิษสู่การใช้ในทางปฏิบัติ ๓.สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ๔.ประสานงานกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๕.วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรม
อัตรา 1
เงินเดือน 12600-13860
กรมควบคุมมลพิษ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 27 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
.ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อประกอบการเสนอแนะและจัดทำแผนงาน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและการตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด ๒.ศึกษา พัฒนา ระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการคุณภาพอากาศการควบคุม ป้องกัน แก้ไขและลดปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศเสียจากแหล่งกำเนิด ๓.ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด ๔.เสนอแนะมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษเชิงพื้นที่ ๕.เสนอแนะและให้ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพอากาศ การควบคุมมลพิษทางอากาศ มาตรฐานและมาตรการการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแลมลพิษทางอากาศ ๖.ประสานการทำงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 3
เงินเดือน 12600-13860
กรมควบคุมมลพิษ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 24 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.)
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
สำนักงาน ก.พ.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

นักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านบริการ 1.1 จัดทำข้อมูลและให้บริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ผู้ประกอบธุรกิจบริการ และผู้นำเข้าในต่างประเทศ 1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ภาคเอกชนในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสมรรถนะในการส่งออก ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือแก่สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1.3 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้า และการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน 3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ 4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.2 ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 2
เงินเดือน 10,010
กรมส่งเสริมการส่งออก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติงาน
อัตรา 50
เงินเดือน 9,300 - 10,230
กรมราชทัณฑ์
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 12 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  
สมัครงาน คลองเตย
สมัครงาน คลองสาน
สมัครงาน คลองสามวา
สมัครงาน คันนายาว
สมัครงาน จตุจักร
สมัครงาน จอมทอง
สมัครงาน ดอนเมือง
สมัครงาน ดินแดง
สมัครงาน ดุสิต
สมัครงาน ตลิ่งชัน
สมัครงาน ทวีวัฒนา
สมัครงาน ทุ่งครุ
สมัครงาน ธนบุรี
สมัครงาน บางกอกน้อย
สมัครงาน บางกอกใหญ่
สมัครงาน บางกะปิ
สมัครงาน บางขุนเทียน
สมัครงาน บางเขน
สมัครงาน บางคอแหลม
สมัครงาน บางแค
สมัครงาน บางซื่อ
สมัครงาน บางนา
สมัครงาน บางบอน
สมัครงาน บางพลัด
สมัครงาน บางรัก
สมัครงาน บึงกุ่ม
สมัครงาน ปทุมวัน
สมัครงาน ประเวศ
สมัครงาน พญาไท
สมัครงาน พระโขนง
สมัครงาน พระนคร
สมัครงาน ภาษีเจริญ
สมัครงาน มีนบุรี
สมัครงาน ยานนาวา
สมัครงาน ราชดำเนิน
สมัครงาน ราชเทวี
สมัครงาน ราษฎร์บูรณะ
สมัครงาน ลาดกระบัง
สมัครงาน ลาดพร้าว
สมัครงาน วังทองหลาง
สมัครงาน วัฒนา
สมัครงาน สวนหลวง
สมัครงาน สะพานสูง
สมัครงาน สัมพันธวงศ์
สมัครงาน สาธร
สมัครงาน สานเสนใน
สมัครงาน สายไหม
สมัครงาน หนองแขม
สมัครงาน หนองจอก
สมัครงาน หลักสี่
สมัครงาน ห้วยขวาง
สมัครงาน อ่อนนุช
สมัครงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@siamjobonline.com
© Copyright 2020-2021 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน